چرا تولیدکنندگان شیرآلات بهتر است از فناوری نانو پوشش استفاده کنند؟


تهران – ایرنا – استفاده از پوشش نانو در صنعت شیرآلات می تواند تاثیرات مثبتی بر عملکرد و عمر مفید این محصولات داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083665/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87