پربازدیدترین مقالات علمی با موضوع خرمشهر و پایداری و مقاومت معرفی شدند


تهران- ایرنا- پربازدیدترین مقالات علمی نمایه شده در این پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی با موضوع خرمشهر و پایداری و مقاومت، براساس میزان بازدید مخاطبان مشخص و معرفی شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85121164/%D9%BE%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C