وبینار اعضای کمیته تأیید رتبه‌های ملی با مدیران برگزار می‌شود


تهران-ایرنا- اعضای کمیته حسابرسی رتبه بندی کشوری فردا در کنار مدیران مدارس و با حضور وزیر آموزش و پرورش در کانال مدیران مدارس شبکه شاد خواهند ایستاد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072269/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%85%D9%85%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1