نورپردازی آسمان شب با جدول سیارات آسمانی


تهران- ایرنا- دوستداران آسمان شب می توانند در این هفته شاهد همسویی پنج سیاره مریخ، عطارد، زهره، مشتری و اورانوس در زیر ماه باشند که گاه از آن به عنوان نمایش یا هم ترازی سیارات در آسمان یاد می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85067170/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%81-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%DB%8C