صعود ایران از رتبه 57 به 4 در جهان نانو/وقتی تلاش مرزهای ناباوری را می شکند


تهران- ایرنا- رتبه چهارم ایران در حوزه فناوری نانو در چهار سال گذشته در حالی به دست آمده و تثبیت شده است که کمتر از دو دهه پیش کشورمان با شروع فعالیت در این حوزه در رتبه پنجاه و هفتم جهان قرار داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065118/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DB%B5%DB%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C