سیستم آزادسازی هوشمند عروق لنفاوی را برای عبور پروتئین بازسازی می کند


تهران – ایرنا – محققان با طراحی سامانه رهاسازی هوشمند موفق به حل مشکل آسیب عروق لنفاوی برای عبور پروتئین ها و گلبول های سفید در جوندگان شدند. آنها قصد دارند این فناوری را برای استفاده در بدن انسان توسعه دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85069666/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82-%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C