رویکرد معلم به مسائل مدرسه باید در سند تحول بنیادین مشخص باشد


تهران – ایرنا – معلم گفت: معلم باید بداند پس از بررسی سند تحول بنیادین چه رویکردی در قبال مسائل روز مدرسه داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85062172/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5