ردیابی وضعیت بازماندگان / هزینه های تحصیلی یک سرمایه گذاری است


تهران – ایرنا – معاون اول رئیس جمهور هر نوع هزینه در آموزش و پرورش را سرمایه گذاری دانست و از وزیر امور خارجه خواست گزارش جامع و دقیقی از آمار بازماندگان آموزش و پرورش تهیه و هرچه سریعتر آیین نامه پیشگیری از بی سوادی را نهایی کند. ممکن است. سند تحول آموزش و پرورش تا حد امکان وارد مرحله اجرا می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85461255/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C