دانشمندان یک باکتری را اصلاح ژنتیکی کرده اند تا در برابر همه ویروس ها مقاوم باشد


تهران- ایرنا- محققان با اصلاح ژنتیک گونه ای از باکتری «E. coli» با مقاوم ساختن آن در برابر انواع عفونت های ویروسی، به پیشرفتی در زمینه مهندسی ژنتیک و زیست شناسی مصنوعی دست یافته اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073677/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7