حقوق معوقه تدریس و خرید خدمات معلمان امروز واریز می شود


تهران – ایرنا – رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: معوقات مربوط به شهریه و خرید خدمات امروز پرداخت می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85069596/%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF