تخصیص سهام شرکت های صندوق ذخیره فرهنگیان از اردیبهشت/ نیاز به دریافت کد سهامی اعضا


تهران- ایرنا- مدیرعامل موسسه صندوق پس انداز فرهنگیان گفت: واگذاری سهام شرکت های صندوق به اعضای این موسسه از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085378/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA