برخورد با عاملان تاخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه معلمان

بر اساس اخبار رسیده، تا ساعاتی دیگر مسئولین تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان در سطح مدیران آموزش عالی رسیدگی می شود.

مخبر معاون اول رئیس جمهور نیز پس از بررسی موضوع اعلام کرد که وزارت آموزش و پرورش مقصر بوده است.

تا ساعاتی دیگر با مقصران تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان اسفند 1401 در وزارت آموزش و پرورش برخورد می شود.

به گزارش ایسنا، پس از تاخیر در پرداخت حقوق معلمان در اسفند 1401، رئیس جمهور به معاون اول خود دستور داد تا علت آن را جویا شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011004098/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86