آیت الله رئیسی: علم بدون فضیلت برای بشریت فایده ای ندارد


تهران – ایرنا – رئیس جمهور دانش بدون فضیلت را برای بشریت مفید دانست و بر لزوم توجه به فضایل و همچنین تخصص تاکید کرد و گفت: بسیاری از کلاهک های هسته ای توسط دانشمندان غیرمتعهد ساخته شده و دانش جویان عامل نابودی بشر شده اند. .


منبع: https://www.irna.ir/news/85084892/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF