آموزش: عوامل تأخیر در پرداخت حقوق معلمان بررسی می شود


تهران – ایرنا – وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه ای در خصوص عوامل تاخیر و نحوه پرداخت حقوق معلمان در اسفند ماه اعلام کرد: بی توجهی منجر به تاخیر در پرداخت حقوق معلمان به نماینده سازمان برنامه ریزی و توسعه منابع مجلس گزارش شد. برنامه و بودجه و ریاست عمومی مالیه.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070183/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF