22 فروردین روز فتح و پیروزی ملت است


تهران – ایرنا – وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 22 فروردین؛ وی روز جمهوری اسلامی را روز امامت ملت و روز پیروزی و پیروزی ملت نامید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071177/%DB%B1%DB%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%88-%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA