210 هزار دانش آموز جنوب شرق تهران از فردا فعالیت کلاسی خود را آغاز می کنند


ورامین – ایرنا – همزمان با سراسر کشور و از 23 فروردین 210 هزار دانش آموز از مدارس شهرهای جنوب شرق تهران در 2 نوبت صبح و عصر فعالیت حضوری خود را آغاز می کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071767/%DB%B2%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF