2 اسفند واریز عیدی بازنشستگان و فرهنگیان با این مبالغ

فرهنگیان زودتر از بازنشستگان عیدی دریافت می کنند. سال گذشته واریز عیدی فرهنگیان از 2 اسفندماه آغاز شده بود. عیدی کارمندان علاوه بر بعد مالی و کمک به بهبود شرایط معیشتی خانواده ها، – فرهنگیان زودتر از بازنشستگان عیدی دریافت می کنند. سال گذشته واریز عیدی فرهنگیان از 2 اسفندماه …
منبع خبر: خبرجو 24
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021119008774807552/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA