11 درصد از تولید اقلام مرتبط با فناوری نانو در جهان حاصل تلاش دانشمندان ایرانی است.


تهران – ایرنا – رتبه چهارم و 11.5 درصد از تولید مقالات دنیا در حوزه فناوری نانو توسط دانشمندان ایرانی انجام شد و در چهار سال گذشته تاسیس شد که کشورمان کمتر از دو سال در این زمینه شروع به کار کرد. او چند دهه پیش در رتبه 50 قرار داشت و رتبه هفتم جهان را داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071751/%DB%B1%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86