۹ میلیون دانش آموز ابتدایی در کشور مشغول به تحصیل هستند


ارومیه – ایرنا – معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: ۹ میلیون دانش آموز در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل هستند و ۳۷۰ هزار معلم هم کار تعلیم و تربیت آنان را بر عهده دارند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85105006/%DB%B9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF