۷۳۱۹ مدرسه عشایری در ۲۶ استان کشور وجود دارد


تهران – ایرنا – رئیس اداره عدالت آموزشی و توسعه آموزش و پرورش عشایری از وجود 7 هزار و 319 مدرسه عشایری در 26 استان کشور خبر داد و گفت: برنامه ریزی هدفمند برای حل معضل سوء تغذیه و کمبود آموزش دانش آموزان عشایری در دستور کار قرار گرفته است. .


منبع: https://www.irna.ir/news/85084310/%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B3%DB%B1%DB%B9-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF