۵۰ هزار سوال از سوی دانش‌آموزان به سامانه جامع پرورشی و فرهنگی ارسال شده است


تهران – ایرنا – مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت: براساس هدف خردورزی برنامه فراگیر پرورشی و فرهنگی، تاکنون حدود ۵۰ هزار سوال از سوی دانش‌آموزان به سامانه جامع پرورشی و فرهنگی ارسال شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85313913/%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C