۳۰۰میلیارد تومان برای تجهیز هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش کشور اختصاص یافت


شهرکرد -ایرنا- مدیرکل دفتر آموزش‌های فنی‌ و حرفه‌‎ای و کار دانش وزارت آموزش و پرورش گفت:در راستای توسعه هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش و توسعه تجهیزات این مراکز امسال ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85111729/%DB%B3%DB%B0%DB%B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4