۲۷ هزار میلیارد ریال اعتبار برای آموزش و پرورش خوزستان در نظر گرفته شد


اهواز- ایرنا- معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش وپرورش گفت: بیش از ۲۷ هزار میلیارد ریال اعتبار برای آموزش و پرورش خوزستان در جریان سفر دوم رییس جمهور به این استان در نظر گرفته شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85094055/%DB%B2%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1