۲۴۰۰ "دانشجو معلم" جذب دانشگاه فرهنگیان اصفهان می‌شوند


اصفهان – ایرنا – مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان گفت: براساس سهمیه سال جاری، ۲ هزار و ۴۰۰ دانشجو معلم برای سال تحصیلی آتی در دانشگاه فرهنگیان استان جذب می‌شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85181480/%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF