۲۱۰۰ فضای ورزشی به مدارس افزوده شد


بوشهر – ایرنا – مدیرکل تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: در راستای توسعه فضاها و اماکن ورزشی استاندارد ۲هزار و ۱۰۰ فضای ورزشی در قالب طرح شهید سلیمانی طی یکسال گذشته به فضاهای ورزشی درون مدرسه‌ای افزوده شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85103003/%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF