۱۳۷ میلیارد ریال برای تکمیل پنج مرکز نوآوری خراسان‌شمالی هزینه شد


بجنورد- ایرنا- رییس پارک علم و فناوری خراسان شمالی گفت: تاکنون ۱۳۷ میلیارد ریال برای پنج مرکز نوآوری درحال ساخت استان با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۶۰ درصد هزینه شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85184030/%DB%B1%DB%B3%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87