۱۰ مرداد آخرین فرصت اجرای طرح جهش تحصیلی در کردستان است


سنندج- ایرنا- رییس آموزش و پرورش استثنایی کردستان با اشاره به آغاز اجرای طرح جهش تحصیلی از اوایل تیر در استان، گفت: متقاضیان شرکت در این فرآیند، تا ۱۰ مردادماه جاری برای نوبت گیری فرصت دارند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85184766/%DB%B1%DB%B0-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA