یک بانداژ هوشمند بسازید که وضعیت زخم را به پزشک گزارش دهد


تهران – ایرنا – محققان با نظارت بر وضعیت زخم بیمار و گزارش آن به تلفن همراه پزشک معالج بانداژی هوشمند ساخته اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072089/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%DA%98-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF