گونه‌های مهاجم سالانه ۴۲۳ میلیارد دلار برای اقتصاد جهانی هزینه دارند


تهران – ایرنا – گزارش یک موسسه وابسته به سازمان ملل متحد حاکی است که گونه‌های حشرات غریبه مهاجم حداقل سالانه بیش از ۴۲۳ میلیارد دلار برای اقتصاد جهانی هزینه دارند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85223604/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B4%DB%B2%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87