گسترش دیپلماسی علمی دانشگاه تربیت مدرس با آفریقای جنوبی


تهران- ایرنا- رییس مرکز مطالعات آفریقای دانشگاه تربیت‌مدرس، از تدوین برنامه این مرکز برای گسترش روابط ایران و آفریقای جنوبی در حوزه دیپلماسی علمی خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85116461/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C

In alan wake 2, remedy refreshes the multiverse idea by making it a villain مجله بازی یک گیمر.