گزارش دیرهنگام مجلس درباره حقوق فرهنگیان؛ از تاخیر در رتبه بندی تا بی نظمی در پرداخت


تهران – ایرنا – در حالی که رئیس جمهور در ساعات پایانی سال 1401 به موضوع تخلف در پرداخت حقوق معلمان در اسفند ماه یک فوریت رسیدگی کرد و این موضوع مشکل پیگیری و پرداخت سریع را مطرح کرد، مجلس سه شنبه فروردین ماه 15 – گزارش خود را در این خصوص ارائه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073070/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C