گرمای بی‌سابقه در کدام کشورها بیشترین آسیب را خواهد داشت؟


تهران- ایرنا- یک مطالعه جدید تاکید کرده است مناطق مختلفی در سراسر جهان که تاکنون سابقه گرمای شدید را نداشته‌اند، با خطر زیادی از جانب تاثیرات نابودکننده گرمای شدید رو به رو هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85093571/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA