گرمایش زمین درجه بندی بالاتر را برای طوفان ها ضروری ساخته است


تهران- ایرنا- افزایش شدت طوفان‌ها در سالهای اخیر به علت تغییرات اقلیمی موجب شده تا دانشمندان اقلیم شناس، افزایش شماره درجه‌بندی شدت طوفان بر اساس مقیاس سرعت باد «سافیر – سیمپسون» را بررسی کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85378823/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA