گرمایش جهانی میلیاردها نفر را از «شرایط خوش آب‌وهوایی» خارج می‌کند


تهران- ایرنا- یک مطالعه تحقیقی هشدار داده است که گرمایش جهانی موجب بیرون رفتن میلیاردها نفر از «شرایط خوش آب و هوایی» می‌شود که در طول هزاره‌ها مامنی برای رشد و شکوفایی بشریت بوده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85120642/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D8%A8-%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF