کلیه وام‌های دانشجویی نیمسال اول ۱۴۰۲ پرداخت شده است


تهران- ایرنا- رییس صندوق رفاه دانشجویان گفت: کلیه وام‌های درخواستی دانشجویان در نیمسال اول ۱۴۰۲ پرداخت شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85365641/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA