کشف منشاء امواج اسرارآمیز مغز که به تقویت حافظه کمک می‌کند


تهران – ایرنا – دانشمندان به تازگی منشاء امواج مغزی ناشناخته‌ای را پیدا کرده‌اند که می‌تواند به تقویت حافظه و افزایش خلاقیت کمک کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85179483/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF