کشف اسکلت کودکان سه هزار ساله در سگزآباد قزوین


تهران – ایرنا – با تلاش محققان باستان شناسی دانشگاه تهران اسکلت کودکان 3000 ساله در تپه سگزآباد واقع در استان قزوین کشف شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85076900/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DA%AF%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86