کشاورزی پایا؛ شیوه دوستدار محیط زیست برای دوران خشکسالی


تهران- ایرنا- اجرای شیوه های کشاورزی دوستدار محیط زیست مانند کشت پایا به ویژه در کشورهایی مانند تونس که خشکسالی بی سابقه زمین ها را خشک کرده و مخازن آب در سطح خطرناکی پایین مانده است، می تواند بسیار مفید باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85125362/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C