کسب مجوز آموزش دانشجویان خارجی به زبان عربی و انگلیسی/گسترش همکاری علمی با آفریقا


تهران- ایرنا- قائم‌مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل با تاکید بر ضرورت قانونی تدریس به زبان فارسی برای دانشجویان خارجی گفت: برخی مجوزها برای آموزش به زبان عربی و انگلیسی اخذ شده است و دنبال آن هستیم مجوزهای دیگری را از مراکز مربوطه بگیریم تا در کنار زبان و ادبیات فارسی از زبان‌های دیگر هم استفاده شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85106304/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C