کسب رتبه دانشگاه علم و فرهنگ در طبقه بندی تایمز برای اولین بار

کسب رتبه دانشگاه «علم و فرهنگ» در رتبه‌بندی تایمز برای نخستین بار

برای گزارش دادن معاونت علمی و آموزشی ایرنادانشگاه علم و فرهنگ در آخرین ویرایش رتبه‌بندی آموزش عالی تایمز (رتبه‌بندی آموزش عالی تایمز 2024) برای اولین بار در رتبه 1501 جهان و رتبه 5 در ایران قرار گرفت.

در این طبقه بندی که شامل 2152 دانشگاه از 125 کشور مختلف می شود. دانشگاه ها بر اساس 17 شاخص اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد در چهار حوزه آموزش، پژوهش، نظارت و انتقال دانش به جامعه مورد ارزیابی قرار گرفتند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در تایمز اینفلوئنال رتبه بندی دانشگاه ها در نسخه 2024؛ در مقایسه با دانشگاه های سراسر جهان، دانشگاه علم و فرهنگ در برخی از اهداف مانند انرژی سبز و قابل دسترس 2، کاهش گرسنگی، صنعت، نوآوری و زیرساخت 9 بهترین عملکرد را داشت و در رتبه 601 تا 800 در سطح جهانی قرار گرفت. همچنین بهترین عملکرد را در مقایسه با دانشگاه های ایران در برخی اهداف دیگر به دست آورد، زیرا در بین 29 دانشگاه ایرانی رتبه چهارم را به خود اختصاص داد.

کسب رتبه دانشگاهی

بر اساس اطلاعیه جهاد دانشگاهی، ۲۹ دانشگاه ایرانی در ارزیابی نهایی نظام رتبه‌بندی دانشگاهی تاثیرگذار ورلد تایمز در ویرایش ۲۰۲۴ حضور دارند.

دانشگاه الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشگاه صنعتی شریف، کردستان، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دانشگاه صنعتی شیراز، کاشان دانشگاه زنجان، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشگاه علم و فرهنگ، ایلام، دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه هرمزگان، دانشگاه مراغه، دانشگاه مازندران، دانشگاه سیستان و بلوچستان. از جمله این دانشگاه هاست

رتبه بندی تاثیر آموزش عالی تایمز یکی از معتبرترین سیستم های رتبه بندی دانشگاه ها در جهان است و هدف اصلی آن ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس تاثیرات اجتماعی و اقتصادی آنهاست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85512759/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86