کتاب اصول و کاربردهای سیستم های نوین دارورسانی منتشر شد


تهران- ایرنا- انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی استان تهران کتاب «اصول و کاربردهای سیستم های نوین دارورسانی» را روانه بازار نشر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079192/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1