کاوش در حیات فرازمینی/دریافت سیگنال های رادیویی مکرر از سیاره دیگر


تهران- ایرنا- دانشمندان سیگنال رادیویی مکرری را از یک منظومه ستاره ای نزدیک کشف کردند که نشان دهنده وجود میدان مغناطیسی در اطراف سیاره ای به اندازه زمین در این منظومه است و می تواند به کشف حیات فرازمینی در سیارات دیگر کمک کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074338/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1