کاهش ۳میلیون متر مربعی زیستگاه فیل آسیایی


تهران – ایرنا – یک تحقیق علمی جدید حاکی است که بیش از ۳ میلیون متر مربع از گستره تاریخی زیستگاههای فیل آسیایی در سه قرن گذشته از دست رفته که این امر ممکن است از عوامل مناقشه دوران حاضر بین فیلها و انسانها باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85094996/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B3%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C