کاراگاهان علمی با کمک فناوری، جعل و سرقت علمی را کشف می‌کنند


تهران – ایرنا – فناوری‌های جدید راهکار کشف موارد تقلب و سرقت علمی را در مقالات منتشر شده علمی آسان‌تر کرده است و برخی محققان با عنوان کاراگاهان علمی با فعالیت خود در این خصوص موجب دقت بیشتر نشریات برای بررسی مقالات شده‌اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85368978/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF