ژاپن، نگران امنیت، در اندیشه تقویت توان بازدارندگی


تهران- ایرنا- منابع دولتی ژاپن می گویند پیشنهاد ژاپن برای دستیابی به قابلیت حمله به پایگاه دشمن(توان ضدحمله)،آن را از انجام حملات پیشدستانه منع می کند؛حملاتی که ناقض قوانین بین المللی است و وسعت ضدحمله را به حداقل می رساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84940455/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C