چاینادیلی: چین در توافق ایران و عربستان بر آمریکا پیشی گرفت


تهران- ایرنا – چین بر یکی از مهمترین موانع خاورمیانه یعنی از سرگیری روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان سعودی و میانجیگری برای توافق فائق آمد و در رقابت بر سر این مسئله مناقشه برانگیز درباره امنیت خاورمیانه از آمریکا سبقت گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85053642/%DA%86%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA