چاپ مقاله استاد دانشگاه شریف در معتبرترین مجله تخصصی مدیریت و سیاست نوآوری


تهران – ایرنا – یکی از اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با همکاری جمعی از محققان موفق شد مقاله خود را در معتبرترین مجله تخصصی مدیریت و سیاست نوآوری منتشر کند. سیاست تحقیق.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084864/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88