پژوهش قرآنی باید هدفمند و مبتنی بر نیاز باشد


تهران- ایرنا- معاون وزیر علوم در امور انسانی و رئیس مرکز همکاری و توسعه پژوهش های قرآنی و آموزش عالی و علوم انسانی گفت: در حوزه علوم انسانی و قرآن به دنبال طراحی مجموعه ای ویژه هستیم که نیازهای پژوهشی در آن مشخص باشد. ، و ما معتقدیم که تحقیق باید به خاطر نیاز انجام شود و تحقیق نباید برای تحقیق انجام شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079155/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

Lee myung hee.