پروژه های فناورانه حوزه نفت هدفمند می‌شود


تهران- ایرنا- دانشگاه صنعتی امیرکبیر در راستای هدفمندسازی اجرای پروژه‌های فناورانه حوزه نفت تفاهم‌نامه‌ای با شرکت مهندسی و توسعه نفت منعقد کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85119289/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF