پروژه های دانشجویی باید برگرفته از نیازهای صنعتی/قانونی برای تغییر روندهای فعلی باشد


تهران – ایرنا – ردیف دوم بیست و چهارمین جشنواره جوان خوارزمی معتقد است: روند تعریف پایان نامه های دکتری باید به گونه ای باشد که طرح های دانشجویان برای رفع نیاز صنعتی و دارای حامی مالی طراحی شود. شیوه کنونی اداره دانشگاه ها اشتباه است و اصلاح آن بر عهده قانونگذاران، دولت، صنعت و معلمان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85069178/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86

Cod : warzone 2 نحوه استفاده از رمزهای گنج دریایی در جزیره آشیکا.